Algemene voorwaarden

20 december 2020

 

Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Offertes zijn gebaseerd op het genoemde uurtarief en exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

1.4 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Nadere mondelinge afspraken zijn pas bindend nadat deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

1.5 De opdrachtgever met wie de opdrachtnemer de overeenkomst gesloten heeft, is tevens ook de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

1.6 Offertes zijn bedrijf/persoonsgebonden.


De uitvoering van de overeenkomst

2.1 De opdrachtnemer spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende opdrachtnemer kan en mag worden verwacht.

2.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken.

2.3 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of fases van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.5 Afwijkingen (door derden) in het (eind)resultaat ten opzichte van wat is overeengekomen zijn geen reden tot afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Inschakelen van derden
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

3.2 Wanneer de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3 Wanneer de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer de in artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.4 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de opdrachtnemer derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.5 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van derden, ongeacht of deze door de opdrachtnemer zijn geïntroduceerd.


Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtgever daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

4.2 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze te (laten) vermelden of verwijderen.

4.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte resultaten (zoals ontwerpen, concepten, illustraties, foto’s en andere materialen of bestanden) eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

4.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

 

Gebruik van het resultaat
5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

5.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

5.5 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden;
c. In geval van faillissement van de opdrachtgever.

5.6 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, zoals wedstrijden en tentoonstellingen e.d.

 

Honorarium en kosten
6.1 De opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

6.3 Wanneer de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.


Betaling en opschorting

7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150 excl. BTW.

7.3 De opdrachtnemer mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken of door een gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

7.4 De aanbetaling dient tevens ter definitieve reservering van de datum en vergoeding van de kosten en werkzaamheden in aanloop naar de opdracht op de afgesproken datum. Er is, onder wat voor omstandigheden dan ook, geen teruggave van de aanbetaling mogelijk.


Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de opdrachtnemer, of wanneer de opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat ten minste de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.


Garanties en vrijwaringen

9.1 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Opdrachtnemer garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

10.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de opdrachtnemer toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

10.4 De opdrachtnemer is niet meer aansprakelijk voor het online (website, nieuwsbrief o.i.d.) eindresultaat na acceptatie.

10.6 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.


Auteursrecht

11.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen, verhandelen of aan te passen.

11.2 Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.


Overige bepalingen

12.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan aan de opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

12.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

12.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die betrekking hebben tot in het kader van de opdracht. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

12.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

12.5 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12.6 Bij het onderhoud voor websites wordt er eenmalig per maand de updates uitgevoerd bij de plug-ins, de updates van de CMS en de templates. Ook wordt er een maandelijkse back-up gemaakt. Er is hier geen sprake van enige aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer.

 

 

 

 

 

 

 

×